e-mail: ustavni.sud@ustavnisud.me

MEVLIDA MURATOVIĆ sudija Ustavnog suda

Rođena 9. februara 1954. godine u Podgorici, gdje je završila Osnovnu školu i Gimnaziju ,,Slobodan Škerović’’ 1972.godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Titogradu, 28. septembra 1976. godine. Pripravnički staž obavila u Okružnom javnom tužilaštvu u Titogradu od 1. novembra 1976. – 31. maja 1979.godine. Od 1.jula 1979. godine radila na poslovima stručnog saradnika za pružanje pravne pomoći.

Funkciju sudije Opštinskog, odnosno Osnovnog suda u Podgorici obavljala u periodu od 21. septembra 1982. – 30. septembra 1992. godine kada je izabrana za sudiju Privrednog suda u Podgorici.

Za sudiju Apelacionog suda Crne Gore izabrana 12. oktobra 2005. godine i istu obavljala sve do izbora za sudiju Ustavnog suda Crne Gore na sjednici Skupštine Crne Gore od 27. decembra 2013. godine.

Učestvovala na brojnim domaćim i regionalnim konferencijama, seminarima i radionicama iz raznih oblasti prava. Pohađala školu ljudskih prava Beogradskog centra za ljudska prava za zemlje u tranziciji Jugoistočne Evrope u kontinuitetu od 2002-2005. godine sa više aktuelnih tema o čemu posjeduje diplome. Posjeduje i sertifikat o završenoj obuci za trenericu za nosioce pravosudnih funkcija na temu ,,Rodna ravnopravnost i zaštita socio ekonomskih prava žena’’ u okviru koje je bila i predavač.

Udata je i majka sina Orla i kćerke Aide.