e-mail: ustavni.sud@ustavnisud.me

Ustavni sud je ustanovljen kao najviši ustavni organ u Crnoj Gori

U nadležnost suda spada zaštita supremacije Ustava, odnosno ustavno-pravnog poretka i ljudskih prava i sloboda zajemčenih Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima

Nadležnost

Utvrđena nadležnost Ustavnog suda Crne Gore čini da on ima izuzetno značajnu ulogu u procesima izgradnje Crne Gore kao nezavisne, demokratske, ekološke i države socijalne pravde.Nadležnost Ustavnog suda je u cjelini ustavna materija, što znači da je propisana samim Ustavom, a ne aktima niže pravne snage. U okviru svoje nadležnosti, Ustavni sud rješava sve oblike “narušavanja” Ustava, a među njima se nalaze i ustavnopravni sporovi koji nijesu tipični “ustavni sporovi” >>>

Organizacija

Zakonom o Ustavnom sudu, propisano je da Sud obrazuje Službu i da radom Službe rukovodi i za njen rad odgovara generalni sekretar, koga postavlja i razrješava Sud i da stručne poslove iz nadležnosti Ustavnog suda obavljaju ustavno-sudski savjetnici koje postavlja Ustavni sud. Organizacija, poslovi i način rada Službe uređuju se aktom Ustavnog suda >>>

Izbor odluka

Sastav Ustavnog suda i biografije sudija

Ustavni sud ima sedam sudija koje bira Skupština Crne Gore 2/3 većinom. Sudija Ustavnog suda bira se na period od 12 godina. Za sudiju Ustavnog suda može biti birano lice koje uživa ugled istaknutog pravnika sa najmanje 40 godina života i 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci. Sudije Ustavnog suda iz svog sastava biraju predsjednika Ustavnog suda na vrijeme od 3 godine. Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore je dr Dragoljub Drašković.

IZBOR

Sudija Ustavnog suda bira se na vrijeme od 12 godina.

Za sudiju Ustavnog suda može biti birano lice koje uživa ugled istaknutog pravnog stručnjaka, sa najmanje petnaest godina rada u struci.

MANDAT

Predsjednik Ustavnog suda bira se iz reda sudija Ustavnog suda na vrijeme od tri godine.

NESPOJIVOST FUNKCIJE

Predsjednik i sudija Ustavnog suda ne može vršiti poslaničku i drugu javnu funkciju, niti profesionalno obavljati drugu djelatnost.

PRESTANAK FUNKCIJE

Sudiji Ustavnog suda prestaje funkcija prije isteka vremena na koje je izabran, ako to sam zatraži, a ispuni uslove za starosnu penziju i ako je osudjen na bezuslovnu kaznu zatvora.

RAZRJEŠENJE

Predsjednik i sudija Ustavnog suda razrješava se dužnosti ako je osudjen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije, ako trajno izgubi sposobnost za vršenje funkcije ili javno ispoljava svoja politička uvjerenja.

Nastupanje razloga za prestanak funkcije ili razrješenje utvrdjuje Ustavni sud na sjednici i o tome obavještava Skupštinu.

SUSPENZIJA

Ustavni sud može odlučiti da predsjednik ili sudija Ustavnog suda protiv koga je pokrenut krivični postupak ne vrši dužnost dok taj postupak traje.

>>>

16.11.2017


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST-

Povodom tekstova objavljenih u sredstvima javnog informisanja, 16. novembra 2017. godine, o postupanju Ustavnog suda u predmetu po ustavnoj žalbi Tufika Softića, dostavljamo saopštenje za javnost:

Prvo Vijeće Ustavnog suda Crne Gore na sjednici od 15. novembra 2017. godine razmatralo je ustavnu žalbu U-III br. 6/16 podnosioca Tufika Softića.

Amandmanom XV na Ustav Crne Gore propisano je da Ustavni sud o ustavnoj žalbi odlučuje u vijeću sastavljenom od troje sudija. Vijeće može odlučivati samo jednoglasno i u punom sastavu. Ako se u vijeću ne postigne jednoglasnost, o ustavnoj žalbi odlučiće Ustavni sud većinom glasova svih sudija, saglasno odredbi člana 151 stav 1 Ustava Crne Gore.

Saglasno odredbi člana 37 stav 1 Poslovnika Ustavnog suda Crne Gore, ako na sjednici vijeća za odluku koju je predložio sudija izvjestilac nije odlučeno jednoglasno, smatra se da odluka nije donijeta. Saglasno odredbi člana 37 stav 3 istog člana predsjednik vijeća predmet za koji nije postignuta jednoglasnost dostavlja predsjedniku suda koji će ga uputiti na sjednicu Ustavnog suda radi donošenja odluke.

Dakle, u konkretnom slučaju, Prvo vijeće Ustavnog suda nije odbilo ustavnu žalbu podnosioca, kako je objavljeno u sredstvima javnog informisanja, već je predmet, usljed nepostizanja jednoglasnosti, upućen na sjednicu Ustavnog suda radi donošenja odluke, saglasno Ustavu, Zakonu o Ustavnom sudu i Poslovniku Ustavnog suda.

 

Više vijesti >>>